بررسی عملیات مونتاژ و مراحل آن در کارخانه

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 28 مونتاژ پس از اتمام توليد، قطعات مختلف گاردان به قسمت مونتاژ كارخانه منتقل مي شوند. عمليات مونتاژ شامل مراحل زير است: • مونتاژ مفصل ثابت (پرس نيوماتيك) • مونتاژ مفصل متحرك (پرس نيوماتيك) • بازرسي و آزمون بررسی عملیات مونتاژ و مراحل آن در کارخانه|30017863|zln|بررسی عملیات مونتاژ و مراحل آن در کارخانه
بررسی عملیات مونتاژ و مراحل آن در کارخانه

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 28

مونتاژپس از اتمام توليد، قطعات مختلف گاردان به قسمت مونتاژ كارخانه منتقل مي شوند.عمليات مونتاژ شامل مراحل زير است:• مونتاژ مفصل ثابت (پرس نيوماتيك)• مونتاژ مفصل متحرك (پرس نيوماتيك)• بازرسي و آزمون• اتصال كوپلينگ به لوله گاردان• مونتاژ مجموعه (پرس هيدروليك)• بازرسي و آزمون• تابگيري اوليه• جوشكاري (دستگاه جوش)• بازرسي و آزمون• تنظيم گشتاور مفاصل (ميز تنظيم گشتاور)• تابگيري نهايي (دستگاه تابگيري)• بازرسي و آزمون• بالانس (دستگاه بالانس)• بازرسي و آزمون• چربگيري• بازرسي و آزمون• رنگ آميزي و پخت• بازرسي و آزمون• كنترل نهايي و بسته بندي• بازرسي و آزموندر اينجا قسمتهاي مختلف فرايند به اختصار توضيح داده مي شوند:اتصال كوپلينگ به لوله گاردان:در اين مرحله لوله هاي وارداتي به طول مشخص برش خورده و سپس پليسه گيري شده و با كوپلينگ كه بصورت آماده وارد شركت مي شود مونتاژ مي شوند.در اين مرحله اپراتور لوله گاردان و كوپلينگ را روي ميز قرار داده (در محل هاي مشخصي بر روي فيكسچر مربوطه) و سپس دستگاه پرس كوپلينگ را درون لوله گاردان جا مي زند. در صورت منحرف قرار گرفتن كوپلينگ هنگام جازني و يا وجود درز، لوله دچار پارگي مي شود.طول كلي لوله با متر اندازه گيري مي شود و بايد 1255،5 – 1258،5 ميليمتر باشد. همچنين اپراتور بايد لوله را از نظر عدم وجود درز جوش و همچنين عدم وجود پارگي و بيرون زدگي لاستيك كنترل كند.هدف از اين مونتاژ جذب و كاهش ارتعاشات منتقله از موتور خودرو به سيستم ديفرانسيل و كاهش ارزش ماشين است (دمپر). فشار جازبي كوپلينگ بايد 150 60 بار باشد.