نگاهی به تدريس با تصاوير آموزشي و خصوصیات عکس خوب و پوستر

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 11 اين گونه عكس ها را ميتوان براي معرفي و موضوعات جديد، براي اصلاح اشتباهات و سو تعبيرات،براي انتقال اطلاعات اساسي و براي ارزشيابي از پيشرفت هاي شاگردان بكار برد. راههاي گوناگون استفاده از تصاوير كاغذي 1 صرفاً عكس هاي معننگاهی به تدريس با تصاوير آموزشي و خصوصیات عکس خوب و پوستر|30017866|zln|نگاهی به تدريس با تصاوير آموزشي و خصوصیات عکس خوب و پوستر
نگاهی به تدريس با تصاوير آموزشي و خصوصیات عکس خوب و پوستر

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 11

اين گونه عكس ها را ميتوان براي معرفي و موضوعات جديد، براي اصلاح اشتباهات و سو تعبيرات،‌براي انتقال اطلاعات اساسي و براي ارزشيابي از پيشرفت هاي شاگردان بكار برد.راههاي گوناگون استفاده از تصاوير كاغذي1 صرفاً عكس هاي معني دار را انتخاب كنيد: در انتخاب عكس ها، مهارت و بصيرت معلمان نقش راهنما را بازي ميكند.2 عكس ها را ازحيث كميت محدود كنيد: نشان دادن همزمان چند عكس در وقت مناسب كه شاگردان بتوانند مشاهده و بررسي عكس ها و انتقال سريع آن را داشته باشند و بتوانند راه هاي را گرفته و آنها را مقايسه كرده و تضاد ها را پيدا كرده.3 همراه عكس ها از بيان نيز استفاده كنيد: معلمان وظيفه دارند كه در هنگام نشان دادن عكس ها از شاگردان سوال كردن و پاسخ صحيح را دريافت كنند.4 عكس هايي را انتخاب كنيد كه تصوير و تفسير برانگيز باشد: ميتوان از شا گردان خواست تا با رويت عكس هاي مختلف از مراحل يك فرآورده و يا مراحل كار يك موتور پرسيد و درباره آن صحبت كرد.5 از تضاد،‌مقايسه و تداوم استفاده كنيد: ميتوان با استفاده از عكس هاي گوناگون،‌كه هر يك مرحله بخصوصي در تكامل و يا حادثه اي را مشخص ميكنند شاگردان را به استنباط گرايش داد.6 عكس ها را از طريق گوناگون مورد استفاده قرار دهيد: 1 آنها را در جلوي كلاس به نمايش گذارده و پس از طرح سوالاتي در مورد آنها و آنها را در جعبه هاي و يا جاهاي ديگري كه شاگردان قادر به دستيابي و مطالعه انفرادي آنها باشند قرار داد.2 آنها را در تهيه يك تابلوي نمايشي مورد استفاده قرار دارد.3 آنها را از طريق پروژكتور اوپك در معرض ديد تماشاگران قرار دهيد.ارزشيابي از طريق استفاده از عكس هاي كاغذي1 عكس ها را روي ميز و يا محل مناسب قرار دهيم و به هر يك از عكس شماره اي بدهيم كه مشابه شماره هاي مندرج در برگ ارزشيابي باشد. و در مورد عكس ها 1 يا 2 سوال مطرح كنيم و وقتي كه پاسخ دادند از آنها بخواهيم تا با مرور عكس ها از نزديك،‌پاسخ خود را بررسي كنند.